Vedtægter

§

Vedtægter

 

§ 1 Navn
Foreningens navn er Motionscentret Aarhus Universitet. Foreningens hjemsted er Aarhus Universitet. Foreningen er stiftet 26. november 1998.


§ 2 Formål
Foreningens formål er at udbrede interessen for at dyrke motion/idræt, at skabe gode forhold for udøvelsen heraf, samt at styrke det sociale samvær blandt medlemmerne.


§ 3 Medlemmer
Stk. 1 Som medlemmer kan optages ansatte på Aarhus Universitet eller personer med Aarhus Universitet som fast arbejdssted. Medlemmerne skal have en ansættelsesperiode på minimum 6 måneder
Stk. 2 Ægtefæller/samlevere kan optages som medlemmer, forudsat at den ansatte er medlem, og man har fælles adresse.
Stk. 3 Som medlemmer kan derudover optages medlemmer af Nestor, Seniorforeningen ved Aarhus Universitet.
Stk. 4 Timelønnede kan ikke optages som medlemmer (eksterne lektorer, studentermedhjælpere, undervisningsassistenter m.v.
Stk. 5 Børn af medlemmer jf. stk. 1-3 kan ikke blive medlem. Det gælder uanset alderen


§ 4 Kontingent, ind- og udmeldelser
Stk. 1. Ved optagelse i foreningen skal medlemmet udfylde en indmeldelsesblanket, som indsendes til bestyrelsen indenfor den på blanketten fastlagte frist.

Stk. 2. Ved fratrædelse fra arbejdsstedet ophører medlemsskabet automatisk. Dette medfører ligeledes at ægtefæller/samlevers medlemskab ophører ved udgangen af kontingentperioden.

Stk. 3. Medlemmer, som ikke er i løn på Aarhus Universitet skal forud betale kontingent for en nærmere fastsat periode vedtaget af bestyrelsen. Ægtefæller / samlevere skal ved indmeldelse angive deres partners AU-ID.  Læs mere om det her!

Stk. 4. Udmeldelse skal foretages skriftligt til bestyrelsen. Der anvendes en udmeldelsesblanket, som skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. i en måned for at være gældende ved udgangen af samme måned. Udmeldelsesformular.

Stk. 5. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.


§ 5 Udelukkelser
Et medlem, der handler mod foreningens vedtægter eller ved sin opførsel eller ved sit medlemskab skader foreningens omdømme, kan af bestyrelsen udelukkes. Vedkommende har dog ret til skriftligt at forlange sin udelukkelse behandlet på den førstkommende ordinære generalforsamling. Ved udelukkelse (eksklusion) af et medlem skal et flertal af bestyrelsen stemme herfor. Ved evt. behandling på en efterfølgende generalforsamling kan eksklusionen stadfæstes/forkastes af et flertal af de fremmødte.


§ 6 Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer valgt for 2 år ad gangen på foreningens ordinære generalforsamling.
.
Stk. 2. Bestyrelsen består af: 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer, 1 sekretær og 3 menige medlemmer

Til bestyrelsen vælges 2 suppleanter.

Stk. 2b. Ved stiftende generalforsamling vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant for 2 år, de øvrige for 1 år.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv på et bestyrelsesmøde. Formand, sekretær og kasserer bør så vidt muligt konstitueres bland ansatte af hensyn til systemadgange.

Stk. 4. Bestyrelsen forestår den daglige drift af foreningen. Ordensregler udarbejdes af bestyrelsen i samarbejde med driftsområdet og de til motionscentret knyttede instruktører.


§ 7 Bestyrelsesmøder
Stk. 1. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov eller hvis mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Alle bestyrelsesmøder er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Sekretæren er ansvarlig for referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlingen. Referater fra nævnte møder omdeles til bestyrelsen, instruktører samt ophænges tilgængeligt for øvrige medlemmer.

Stk. 4. Kassereren fører regnskabet. Kassereren skal orientere om foreningens økonomi på bestyrelsesmøderne. Kassereren skal fremlægge regnskabet i revideret stand på den ordinære generalforsamling i januar kvartal.

Stk. 5. Revisorerne har pligt til at foretage revision inden den ordinære generalforsamling, dog tidligst én måned før generalforsamlingen. Revisorerne skal påse, at de opførte aktiver er til stede, ligesom de skal kontrollere, at der forefindes bilag for alle afholdte udgifter.

Stk. 6. Regnskabsåret går fra 1.1 - 31.12.


§ 8 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun den kan ændre og ophæve love, ligesom enhver af generalforsamlingens vedtagne beslutninger er bindende for medlemmerne.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker ved annoncering i foreningens lokaler og på foreningens hjemmeside.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Alle beslutninger sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot ét medlem ønsker det.

Stk. 5a. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

  • Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af revideret regnskab
  • Indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt

 


Stk. 5b. 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i lige år. 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges i ulige år.

Stk. 5c. Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes af forskellige personalegrupper, og at både brugere og instruktører er repræsenteret.

Stk. 5d. Alle medlemmer kan vælges til bestyrelsen - enten ved personligt fremmøde eller ved skriftligt tilsagn.

Stk. 5e. Man kan foretage omvalg (evt. med mulighed for at bringe nye kandidater i forslag), og derefter lodtrækning, hvis der stadig er stemmelighed.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller når det vedtages på en ordinær generalforsamling, eller hvis 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt ønsker det.

Stk. 7. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

Stk. 8. Bliver bestyrelsen valgt på en ekstraordinær generalforsamling, vælges bestyrelsen efter samme regler som ved stiftende generalforsamling (jf. § 6. stk. 2b).


§9 Opløsning
Foreningens opløsning kan finde sted efter to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, og kun hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Ved opløsning tilfalder eventuelle midler Aarhus Universitet.


§ 10 Ansvar
Stk. 1. Bestyrelsen er til en hver tid ansvarlig for foreningens aktiver og passiver. Bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld.

Stk. 2. Ophold og brug af motionscentret sker på eget ansvar. Evt. forsikringsmæssig dækning skal ske via medlemmernes egen fritids- og ulykkesforsikring.